top of page

Lapin AMK

Työllisyyden edistämishankkeiden yhteistoiminnan muotoilu

2022

Työllisyyden edistämishankkeiden yhteistoiminnan muotoilu
arctic factory logo black.png

Toimimme Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen -hankkeen (OSTE 2020-2023) kehittämiskumppanina osatyökykyisten työllistymistä edistävien hankkeiden selvitystyössä, jossa määriteltiin kehittämishankkeiden ekosysteemien yhteiset tavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Toimeksiantoomme kuului prosessimaisen työpajatyöskentelyn suunnittelu ja fasilitointi sekä selvityksen tulosten koostaminen ja raportointi tilaajalle sekä sidosryhmille.


OSTE-hankkeen päätavoitteena oli tukea osatyökykyisten ja niiden henkilöiden työllistymistä, joiden työkyky voi olla uhattuna. Hankkeessa mukana olevat koulutusorganisaatiot tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia osaamisen tunnistamiseen ja vahvistamiseen. Organisaatioiden muodostama ekosysteemi pyörittää satoja työllisyyteen liittyviä hankkeita Lapin maakunnan alueella.


Ensimmäisessä vaiheessa toteutimme yhteiskehittämisen työpajan, jossa hankeverkoston monialaiset toimijat ideoivat yhteistoiminnan tavoitteita sekä tekivät yhteiskehittämisen menetelmien valinnan ja validaation. Tuloksena syntyi kolme tärkeintä tavoitetta, joiden avulla pyritään saamaan työllisyyden hankkeet ja peruspalvelut toteuttamaan yhteistä ekosysteemistä toimintamallia, jossa yhteistyö, asiakasohjaus, viestintä ja uusien toimintamallien kehittäminen sujuu luontevasti.


Toisessa vaiheessa toteutimme yhteiskehittämisen työpajan, jossa määritettiin tavoitteiden saavuttamisen esteet sekä laadittiin niiden “purkusuunnitelma” eli toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuloksena syntyi tavoitekohtainen prio-listaus toimenpiteistä, joiden toteuttamiseen verkoston toimijat yhdessä sitoutuivat.


Lopputuloksena laadimme selvityksen, jonka tulokset visualisoitiin käyttäjäystävälliseen muotoon ja tulokset esiteltiin tilaajalle sekä sidosryhmille.

TOIMENPITEET

  • Työpajakokonaisuuden suunnittelu

  • Työpajakokonaisuuden fasilitointi

  • Tulosten yhteenveto ja visualisointi sekä esittely sidosryhmille

LOPPUTULOKSET

  • Hankeverkoston yhteistoiminnan tavoitteet

  • Toimenpidesuunnitelma

bottom of page