top of page
AF logo vertical white.png
AF design 01.jpg
AF logo vertical white.png

TIETOSUOJASELOSTE
- VERKKOKYSELYT

Tietosuojalaki (1050/2018) 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

 

Rekisterinpitäjä

Rekisterin omistajana ja ylläpitäjänä toimii Arctic Factory / Julius Oförsagd Company Oy, Aittatie 3, 96100 ROVANIEMI

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Julius Oförsagd, hello@arctic-factory.com

 

Rekisterin nimi

Verkkokyselyiden tietosuojaseloste

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään verkkokyselyiden toteuttamiseksi, niiden palautteen käsittelemiseksi, ilmoittautumistietojen keräämiseksi sekä lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttamiseen.

 

Rekisteri muodostuu kyselyyn osallistuneiden ja vastanneiden henkilötiedoista.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja, jotka vaihtelevat kyselykohtaisesti. Tällaisia henkilötietoja voivat olla kyselyn tarkoituksen mukaan:

  • Yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, paikkatieto, organisaatio

  • Demografiset tiedot: sukupuoli, ikä

  • Muut asian hoitamisen kannalta tarpeelliset asiakkaan itse antamat tiedot

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsy rekisterin tietoihin on kyselyn luoneella Arctic Factoryn työntekijällä ja tapauskohtaisesti Arctic Factoryn työntekijöillä, joille on luovutettu kyselyn käyttöoikeudet välttämättömien työtehtävien hoitamiseksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tai kolmansille tahoille ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

 

Verkkokyselyiden ohjelmistotoimittajat ja sen alihankkijat käsittelevät tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

 

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään kampanjoiden, palautteiden, kyselyjen tai tapahtumailmoittautumisten yhteydessä.

Tietojen luovutus

 

Rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Käytettävästä kyselyalustasta riippuen, tietoja voidaan käsitellä EU-/ETA-alueen ulkopuolella, mutta päästä–päähän -salattuna.

 

Tietojen säilytysoikeus

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

 

Rekisterin suojauksen periaate

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joille se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

 

Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa vastaukset.

Rekisteröidyllä on myös oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu rekisteriin

  • vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista

  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä

  • rajoittaa tietojen käsittelyä

  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

 

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

bottom of page