top of page

Vantaan kaupunki

Toisen asteen opintojen strateginen uudistus

2023 - käynnissä

Toisen asteen opintojen strateginen uudistus
arctic factory logo black.png

Toimimme Vantaan kaupungin palvelumuotoilun ja strategisen kehittämisen kumppanina projektissa, jonka tavoitteena on uudistaa Vantaan toisen asteen koulutus vastaamaan alueen strategisiin haasteisiin (mm. alhainen koulutustaso, työllisyyshaasteet, veto- ja pitovoiman haasteet). Lisäksi strategisella uudistumisella vastataan toisen asteen koulutuksen keskeiseen kansalliseen tavoitteeseen tarjota opiskelijoille mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin sekä joustaviin ja monipuolisiin koulutusohjelmiin.


Toimeksiantoomme kuuluu joustavien oppimisen polkujen osallistava kehittäminen, strategisen johtoryhmän konsultointi sekä palvelumuotoilun ja kokeilevan kehittämisen asiantuntijatyö osana uudistusprosessia. Lisäksi tuotamme viestinnän tukipalveluita osana kehittämisprosessia. Fasilitoimme strategisen johtoryhmän kehittämistyötä, suunnittelemme ja toteutamme osallistavia toimenpiteitä yhteistyössä kaupungin opetustoimen kehittämistiimin kanssa ja tuotamme viestinnällisiä sisältöjä muutosprosessin tueksi. Asiantuntijoiltamme edellytetään laajaa perehtymistä Vantaan toisen asteen koulutuskokonaisuuteen sekä käyttäjien ja sidosryhmien tarpeisiin. Toimimme strategisen kehittämistyön tukena tuoden osallistamistyössä kerätyn datan ja näkemyksen osaksi päätöksentekoa ja arjen valintoja.


Kehittämistyö etenee vaiheittain. Ensimmäisenä vuotena (2023) keskityimme käyttäjäymmärryksen keräämiseen, strategisten kokeilujen suunnitteluun ja toteutukseen sekä niistä tiedon koostamiseen päätöksenteon tueksi. Seuraavina vuosina etenemme laajempaan oppilaitosrajat ylittävään suunnitteluun ja uuden palvelumallin kehittämiseen ja lopulta vakiinnuttamiseen. Päämääränä on toisen asteen uudistuminen siten, että se jatkossa tarjoaa opiskelijoille joustavia oppimisen polkuja elämän eri vaiheissa. Yhteinen asetettu tavoite on, että toisen asteen uudistuessa ammatilliset ja lukio-opinnot löytyvät jatkossa yhdenvertaisesti samasta opetustarjonnasta ja sitä kautta pystytään tarjoamaan entistä laajempia oppimisen kokonaisuuksia.

TOIMENPITEET

  • Strategisen muutostyön konsultointi

  • Strategiatyön toimenpiteiden fasilitointi

  • Toimintamallin palvelumuotoilun toimenpiteet (osallistaminen, konseptointi, testaaminen) ja kehittämistekojen konsultointi

  • Viestinnän tukipalvelut

LOPPUTULOKSET

  • Strategiatyön toimenpiteiden suunnittelutyöt

  • Palvelumuotoilun toimeksiannot (tiedonkeruu, konseptoinnit, yhteenvedot, työpajat)

  • Viestinnän tukitoimet (viestintäpaketit, visualisoinnit, kehittämismateriaalit, fasilitointimateriaalit)

bottom of page