top of page

Diakonissalaitos

Sukupuolisensitiivisen valmennuksen mallintaminen

2021 - 2022

Sukupuolisensitiivisen valmennuksen mallintaminen
arctic factory logo black.png

Toimimme Helsingin Diakonissalaitoksen kehittämiskumppanina valtakunnallisen VAMOS! -valmennusprosessin sukupuolisensitiivisen uudistamisen kehittämisprojektissa, jonka tavoitteena oli mallintaa ja tehdä näkyväksi ammatillinen prosessi sekä kehittää sitä nuorten tarpeet ja näkökulmat huomioiden. VAMOS!- toimintamallilla autetaan eri tavoin hankalassa tilanteessa olevia 16–29-vuotiaita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria löytämään oman polkunsa. Toimeksiantoomme kuului prosessimaisen yhteiskehittämisen työpajatyöskentelyn suunnittelu ja fasilitointi, valmennuksen mallintaminen sekä interaktiivisen ohjeiston/työkalun rakentaminen ja esittely sidosryhmille.


Ensimmäisessä vaiheessa selvitimme kohderyhmien tarpeet (valmentajat, asiakkaat, muut sidosryhmät) sekä loimme arkkitehtuurin sukupuolisensitiivisyyden ja mieserityisen valmennuksen elementeille, jotka tukevat eri käyttäjäryhmien erityispiirteiden ja tarpeiden huomioimista palveluprosessissa. Toteutimme asiakas- ja sidosryhmähaastatteluja (valmentajat, nuoret, sidosryhmät) sekä yhteiskehittämisen työpajan. Toisessa vaiheessa laadimme selvityksen pohjalta palvelumallin asiakasprofiilit sekä mallinsimme ensimmäiset versiot valmennuksen blueprintistä ja interaktiivisesta käsikirjasta.


Kolmannessa vaiheessa testasimme kehitettyä ratkaisua ja jatkokehitimme sitä iteratiivisesti osallistavan työpajatyöskentelyn sekä käyttäjätestauksien avulla. Kokeilujen pohjalta työstimme ratkaisuja eteenpäin, viimeistelimme toimintamallin ja interaktiivisen työkalun sekä koulutimme niiden käyttö Diakonissalaitoksen valmentajille ympäri Suomea.


Lopputuloksena laadimme selvityksen toimintamallista sekä visuaalisesti miellyttävän ja käyttäjäystävällisen digitaalisen työkalun / oppaan alustalle, jossa sisällöt ovat Diakonissalaitoksen päivitettävissä.

TOIMENPITEET

  • Asiakas- ja sidosryhmähaastattelut

  • Yhteiskehittämisen työpaja

  • Asiakas- ja käyttäjäprofiilointi

  • Eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioivan arkkitehtuurin luominen sukupuolisensitiivisen ja mieserityisen valmennuksen elementeille.

  • Luotujen mallien testaus

  • Iteratiivinen kehitystyö työpajojen ja käyttäjätestausten avulla.

LOPPUTULOKSET

  • VAMOS! -valmennusmallin blueprint

  • Interaktiivinen digitaalinen työkalu

  • Palvelumallin asiakasprofiiilit

  • Diakonissalaitoksen valmentajien koulutus

bottom of page