top of page

Tornion kaupunki, Haaparannan kaupunki

Rajattoman matkailualueen kehittäminen

2021

Rajattoman matkailualueen kehittäminen
arctic factory logo black.png

Toimimme strategiatyön kumppanina Tornion kaupungin hallinnoimassa Two Countries - One Destination -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää toimintamalli rajattoman HaparandaTornio -matkailualueelle. Kehittämiseen osallistettiin Tornion ja Haaparannan kaupunkien johto sekä matkailutoimijoita. Matkailualueen kehittämisen tueksi rakennettiin valtioiden rajan ylittävän alueen yhteinen suunnitelma ja määriteltiin toimijoiden (kaupungit, matkailutoimijat, muut elinkeinotoimijat rajan molemmin puolin) yhteiset tavoitteet, visio ja toimintamalli/suunnitelma yhteiskehittämiselle.


Toimeksiantoomme kuului strategiatyön suunnittelu ja fasilitointi sekä sidosryhmien osallistaminen strategiaprosessiin. Toteutimme palvelumuotoiluun perustuvan työpajasarjan, jossa kuultiin ja ymmärrettiin eri toimijoiden tarpeet, toiveet ja haasteet ja hahmotettiin matkailualueen potentiaalia. Eri sidosryhmien edustajat saatettiin samalle kartalle siitä, miten, miksi ja kenelle matkailualuetta ollaan kehittämässä. Lisäksi tärkeässä roolissa oli yhteistyön toimintamallien kehittäminen ja sidosryhmien välisen poteroitumisen vähentäminen. 


Kokosimme matkailutoimijoiden tarpeita yhteen ja autoimme erityisesti Tornion ja Haaparannan kaupunkien viranhaltijoita ja virkakoneistoa hahmottamaan oman roolinsa matkailuelueen kehittämistyössä (kehittämistarpeet, tahtotila ja visio, uudet toimintamallit). Pohdinnan keskiössä olivat kaupunkien yhteisen matkailuorganisaation perustamisen edellytykset.


Työpajasarjan pohjalta muodostettiin ehdotus toimintamallista (pelisäännöt ja kehittämisen organisoinnin vaihtoehdot) sekä yhteistä kehittämistä ohjaavat strategiset tavoitteet ja tehtävät (perustuen sidosryhmien tarpeisiin).


Asiantuntijoiltamme edellytettiin vahvaa pohjoisen alueen matkailun tuntemusta sekä kykyä suunnitella ja toteuttaa osallistava strategiaprosessi. Eduksi oli myös vahva palvelumuotoilun osaaminen ja kyky visualisoida tulokset käyttäjäystävälliseen viestinnälliseen muotoon. Fasilitointi toteutettiin pääosin englanniksi ja osin suomeksi.

TOIMENPITEET

  • Strategiatyön suunnittelu tilaajan kanssa

  • Osallistavien toimenpiteiden suunnittelu, toteutus (työpajat, kyselyt) ja yhteenveto

  • Strategiatyöskentelyn suunnittelu ja toteutus kaupunkien johdon kanssa (keskustelut, työpajat)

  • Toimintamallin muotoilu

  • Strategisten tavoitteiden yhteenveto

  • Tulosten raportointi ja esittely sidosryhmille

LOPPUTULOKSET

  • Tarvekartoituksen yhteenveto

  • Two Countries - One Destination -toimintamallin konsepti

  • Matkailualueen yhteiset strategiset tavoitteet

bottom of page