top of page

Rovaniemen kaupunki

Hyvinvointilähetteen käyttöönotto

2022

Hyvinvointilähetteen käyttöönotto
arctic factory logo black.png

Toimimme Rovaniemen kaupungin kehittämiskumppanina Hyvinvointilähetteen käyttöönottovaiheessa, jossa haluttiin selvittää uuden palvelun käyttöönottoa varten potentiaalisten käyttäjien tarpeet ja toiveet, sekä kartoittaa palvelua verkostomaisesti tuottavien toimijoiden tarpeita, haasteita ja reunaehtoja. Hyvinvointilähetteen kohderyhmänä ovat aikuiset henkilöt, joiden tarpeisiin on vaikea vastata olemassa olevilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Toimintamallin avulla edistetään hyvää rajapintayhteistyötä sote- ja hytepalveluiden välillä. Toimeksiantoomme kuului osallistavien palvelumuotoilutyöpajojen suunnittelu ja fasilitointi sekä niiden tulosten pohjalta tiekartta-muotoisen selvityksen laatiminen hyvinvointilähete-palvelun käyttöönottamisen mahdollisista vaiheista.


Ensimmäisessä vaiheessa toteutimme osallistavien palvelumuotoilutyöpajojen sarjan, johon osallistettiin hyvinvointilähete-palvelua verkostomaisesti tuottavat toimijat ja muut avaintoimijat sekä palvelun potentiaalisia asiakkaita ja käyttäjiä. Toisessa vaiheessa työpajoissa kerätyn tiedon pohjalta loimme kattavan kuvan tarpeista ja ratkaistavasta ongelmasta sekä palvelun tuottamiseen liittyvistä reunaehdoista, haasteista ja mahdollisuuksista ekosysteemin eri toimijoiden näkökulmat huomioiden.

TOIMENPITEET

  • Työpajojen suunnittelu

  • Työpajojen fasilitointi

  • Tiedon keräys ja analysointi

  • Ymmärryksen kiteytys ja visualisointi

  • Tulosten raportointi

LOPPUTULOKSET

  • Selvitys verkoston toimintamallista (toimijoiden roolitus, asiakaspolku)

  • Tiekartta / toimenpidesuunnitelma palvelun käyttöönotosta

bottom of page