top of page

Lapin AMK

Vanhus- ja hoiva-alapalveluiden työhyvinvoinnin kehittämisen työpaja

2022

Vanhus- ja hoiva-alapalveluiden työhyvinvoinnin kehittämisen työpaja
arctic factory logo black.png

Toimimme Lapin AMK hallinnoiman Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa (TYÖHYVE) -hankkeen palvelumuotoilun ja strategisen kehittämisen kumppanina projektissa, jossa vanhuspalveluiden ja hoiva-alan työntekijät osallistettiin työhyvinvoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen. Toimeksiannossa suunniteltiin ja toteutettiin työpajatyöskentely, jossa hoiva-alan työelämää ja työhyvinvointia kehitettiin työntekijöiden omien tarpeiden sekä asiakastarpeiden näkökulmasta.


Projektissa huomioitiin sote-alan ja erityisesti vanhustenhuollon tyyppillisesti fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus ja pyrittiin ratkaisemaan alan haasteita, kuten ennenaikainen eläköityminen, henkilöstön suuri vaihtuvuus ja alalta pois hakeutuminen työn kuormittavuuden vuoksi. Lisäksi tartutiin teemoihin, kuten hoidon laadun kritisointi, kokemus kiireestä ja henkilöstön riittämättömyydestä huonon työhyvinvoinnin vaikuttimina.


Toimeksiannossa hyödynnettiin empatiakartta-menetelmää ja rakennettiin työntekijöiden kanssa työntekijän omaa palvelupolkua nykytilan ja tavoitetilan näkökulmasta. Työpajamuotoisessa työskentelyssä tuotettiin materiaalia ja kerättiin tietoa hoiva-alan työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä ideoitiin ratkaisuja hyvinvoinnin parantamiseksi.


Asiantuntijoiltamme edellytettiin sosiaali- ja terveysalan tuntemusta, kykyä fasilitoida osallistava prosessi sekä kykyä laatia yhteiskehittämisen tuloksista yhteenveto, jota voidaan hyödyntää toimintamallien kehittämistyössä koko organisaatiossa.

TOIMENPITEET

  • Ratkaistavaan haasteeseen perehtyminen

  • Työpajan suunnittelu ja fasilitointi

  • Työpajatulosten yhteenveto

  • Tulosten esittely sidosryhmille (loppuseminaarissa)

LOPPUTULOKSET

  • Työpajan suunnittelu ja materiaalit

  • Työpajan tulosten yhteenveto

bottom of page